سرعت : تا 1 مگابیت

اعتبار زمانی : 12 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 121 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 204،000 تومان

سرعت : تا 1 مگابیت

اعتبار زمانی : 6 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 46 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 101،000 تومان

سرعت : تا 1 مگابیت

اعتبار زمانی : 3 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 22 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 56،000 تومان

سرعت : تا 2 مگابیت

اعتبار زمانی : 12 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 151 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 237،000 تومان

سرعت : تا 2 مگابیت

اعتبار زمانی : 6 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 51 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 111،000 تومان

سرعت : تا 2 مگابیت

اعتبار زمانی : 3 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 25 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 61،000 تومان

سرعت : تا 6 مگابیت

اعتبار زمانی : 12 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 181 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 264،000 تومان

سرعت : تا 6 مگابیت

اعتبار زمانی : 6 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 61 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 126،000 تومان

سرعت : تا 6 مگابیت

اعتبار زمانی : 3 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 31 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 72،000 تومان

سرعت : تا 10 مگابیت

اعتبار زمانی : 12 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 211 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 285،000 تومان

سرعت : تا 10 مگابیت

اعتبار زمانی : 6 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 91 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 168،000 تومان

سرعت : تا 10 مگابیت

اعتبار زمانی : 3 ماه

ساعات رایگان : ندارد

ترافیک : 46 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 98،100 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

ساعات رایگان : ندارد

اعتبار زمانی : 12 ماه

ترافیک : 24 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز

نحوه خرید : از طریق واحد فروش یا نمایندگان شرکت

قیمت : 49،050 تومان

ساعات رایگان : ندارد

اعتبار زمانی : 6 ماه

ترافیک : 6 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز

نحوه خرید : از طریق واحد فروش یا نمایندگان شرکت

قیمت : 16،350 تومان

ساعات رایگان : ندارد

اعتبار زمانی : 4 ماه

ترافیک : 4 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز

نحوه خرید : از طریق واحد فروش یا نمایندگان شرکت

قیمت : 10،900 تومان

ساعات رایگان : ندارد

اعتبار زمانی : 99 سال

ترافیک : 200 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش یا نمایندگان شرکت

قیمت : 294،300 تومان

ساعات رایگان : ندارد

اعتبار زمانی : 24 ماه

ترافیک : 72 گیگابایت

محدودیت استفاده ترافیک در ماه : بدون محدودیت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز

نحوه خرید : از طریق واحد فروش یا نمایندگان شرکت

قیمت : 119،900 تومان

توضیح کلی : برای هیچ یک از سرویس های جت نت محدودیت سرعتی اعمال نشده است. لذا باتوجه به این موضوع، سرعت سرویس ها می تواند از 128 کیلوبایت بر ثانیه به بالا باشد و در صورت افت سرعت هیچگونه مسئولیتی برعهده شرکت نخواهد بود. شایان ذکر است کیفیت ارتباط رادیوئی شما با میزان دریافت پهنای باند ارتباط مستقیم دارد.

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

سرعت : 1 مگابیت

ترافیک : 350 گیگابایت

اعتبار زمانی : 1 ماه

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 150،000 تومان

سرعت : 512 کیلوبیت

ترافیک : 200 گیگابایت

اعتبار زمانی : 1 ماه

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 90،300 تومان

سرعت : 256 کیلوبیت

ترافیک : 160 گیگابایت

اعتبار زمانی : 1 ماه

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 50،000 تومان

سرعت : 128 کیلوبیت

ترافیک : 80 گیگابایت

اعتبار زمانی : 1 ماه

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 29،670 تومان

سرعت : 2 مگابیت

ترافیک : 650 گیگابایت

اعتبار زمانی : 1 ماه

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 250،000 تومان

مشترک گرامی، باتوجه به الزامات سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیوئی نسبت به مشخص بودن مقدار ترافیک سرویس، نام کلیه سرویس های نامحدود تغییر و برای آنها مقدار ترافیک معینی مشخص شده است. لازم به توضیح است مقدار در نظر گرفته شده بر اساس استفاده 24 ساعته در نظر گرفته شده است و ترافیک باقیمانده در پایان دوره به دوره بعدی انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 15 گیگابایت

ترافیک شبانه : 100 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 54،000 تومان

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 9 گیگابایت

ترافیک شبانه : 100 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 39،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 5 گیگابایت

ترافیک شبانه : 35 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 19،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 3 گیگابایت

ترافیک شبانه : 35  گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 14،000 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 15 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 69،000 تومان

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 9 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 54،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 5 گیگابایت

ترافیک شبانه : 70 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 24،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 3 گیگابایت

ترافیک شبانه : 70 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 19،000 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 30 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 117،000 تومان

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 15 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 87،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 10 گیگابایت

ترافیک شبانه : 70 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 43،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 5 گیگابایت

ترافیک شبانه : 70 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 02:00 الی 07:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 30،000 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 30 گیگابایت

ترافیک شبانه : 450 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 132،000 تومان

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 15 گیگابایت

ترافیک شبانه : 450 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 102،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 10 گیگابایت

ترافیک شبانه : 150 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 48،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 5 گیگابایت

ترافیک شبانه : 150 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 35،000 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 30 گیگابایت

ترافیک شبانه : 600 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 153،000 تومان

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 15 گیگابایت

ترافیک شبانه : 600 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 123،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 10 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 55،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 5 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت اهواز و دزفول

قیمت : 42،000 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 30 گیگابایت

ترافیک شبانه : 650 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 162،000 تومان

اعتبار زمانی : 3 ماه

ترافیک سرویس : 15 گیگابایت

ترافیک شبانه : 650 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 132،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 10 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 58،000 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

ترافیک سرویس : 5 گیگابایت

ترافیک شبانه : 200 گیگابایت

ساعات استفاده از ترافیک شبانه : 01:00 الی 08:00

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 45،000 تومان

مشترک گرامی : پس از اتمام زمان سرویس، ترافیک باقیمانده از سرویس به دوره بعد انتقال داده نخواهد شد.

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 10 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 26،600 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 5 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 14،600 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 3 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 9،800 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 1 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 3،270 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 200 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 260،000 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 125 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 200،000 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 60 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 114،890 تومان

اعتبار زمانی : نامحدود

ترافیک : 20 گیگابایت

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 46،200 تومان

اعتبار زمانی : 1 ماه

قابل خرید توسط مشترکین : اهواز و دزفول

نحوه خرید : از طریق پنل کاربری، واحد فروش و یا نمایندگان شرکت

قیمت : 7،000 تومان

مشترک گرامی، در نظر داشته باشید در صورت اتمام زمان IP، شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری آن حتی برای کمترین زمان نخواهد داشت. لذا در صورت نیاز، میبایست قبل از منقضی شدن آن اقدام به تمدید آن نمائید.

1 – هزینه کابل شبکه بر عهده مشترک می باشد.

2 – مقدار مصرف آپلود و دانلود در تمامی سرویس ها بصورت کامل محاسبه خواهد شد.

3 – حفاظت از اطلاعات، محتوای نامه ها، امنیت شبکه، نام های کاربری و رمز های عبور بر عهده مشترك خواهد بود.

4 – کلیه مسئولیت های اخلاقی و قانونی ناشی از استفاده مشترک و کاربران تحت نظر وی بر عهده مشترک می باشد.

5 – استفاده از آدرس های IP دیگر به غیر از IP های تخصیص داده شده از شرکت فارانت برای خدمات خاص، تخلف محسوب می شود.

6 – در صورت بازدید و عدم تمایل مشترک یا دریافت سیگنال مناسب، مبلغ 20،000 تومان بعنوان هزینه کارشناسی از مشترک اخذ خواهد شد.

7 – شرکت فارانت در صورت اعلام اطلاعات اشتباه از سوی مشترک هیچگونه مسئولیتی نداشته و عواقب احتمالی آن بر عهده مشترک می باشد.

8 – میانگین زمان نصب و رفع خرابی برابر با 2 روز کاری بوده و شرکت فارانت همواره سعی دارد مدت زمان انجام خدمات ( نصب و رفع خرابی ) را به کمتر از 24 ساعت کاهش دهد.

9 – شرکت فارانت می تواند به صلاحدید خود و در راستای حفظ امنیت یا بهره وری مناسب شبکه، برخی از دسترسی های مشترك بر روی بعضی از پورت ها یا پروتکل ها را محدود نماید.

10 – هزینه نصب و راه اندازی، برای تمام سرویس ها برابر مبلغ 30،000 تومان بدون محاسبه هزینه ایاب و ذهاب می باشد. ضمناً نصب و راه اندازی فقط بر روی یک سیستم انجام خواهد شد.

11 – تمامی سرویس های اینترنت شرکت فارانت با IP Dynamic ارائه خواهند شد. لذا در صورت نیاز به خرید سرویس IP Static میبایست با واحد فروش شرکت فارانت تماس حاصل نمائید.

12 – هرگونه اشکال، اختلال، تغییر در تجهیزات یا استفاده از تجهیزاتی که مورد تایید شرکت نبوده، وقفه در خدمات تلقی نمی گردد و شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال آنها را نخواهد داشت.

13 – در صورتیکه نصب توسط مشترک انجام پذیرد، شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال سیگنال مناسب و تائید سرویس را نخواهد داشت و پس از اولین ارتباط با شرکت نصب را تائید شده می داند.

14 – چنانچه بـه هـر دلیل یک هفته پس از نصب یـا رفع خـرابی و تحویل سرویس به مشترک در شبکه یـا تجهیزات مورد استفاده، تغییراتی ایـجـاد شـود که منجر بـه اختلال در خـدمـات گـردد و رفع آن ملزم بـه حضور کارشناس در محل مشترك باشد، راه اندازی مجدد منوط به پرداخت هزینه خواهد بود.

15 – مشترك متعهد است در طول مدت قـرارداد بر اساس مقررات قـانونی و موازین شـرعی و آئین نـامه ها و مقررات وزارت ارتباطات و فـن آوری اطلاعات و با رعـایت کلیه شئونات اخلاقی از پهنای باند اختصاص یافته مطابق با عرف موجود استفاده نماید و در صورت اثبات خلاف هیچگونه مسئولیتی بر عهده شرکت فارانت نمی باشد .

16 – مشترك حق واگذاری اشتراک یا سرویس های دریافت شده از شرکت فارانت را جزئاً یا کلاً به غیر را ندارد و در صـورت مشاهد شرکت فارانت مجاز خواهد بود بصورت یـک جانبه قرارداد را فسخ و باقیمانده مبلغ قرارداد را به نفع خویش ضبط نماید. لازم به ذکر است مسئولیت هر گونه استفاده غیرقانونی و غیر مجاز یا ایجاد اختلال بر عهده مشترك می باشد.

17 – در صورت تشخیص کـارشناس جهت نصب میله، مشترک میبایست طی اعلام کـارشنـاس میله و بست های مربـوطه را طبـق متـراژ و تعداد اعـلام شـده در محل تهیه و در روز نصب در محلی که کارشناس اعلام می نماید نصب نماید. در صورتیکه مشترک قادر به انجام این کار نباشد، هزینه تهیه و نصب میله طبق تعرفه شرکت فارانت از مشترک اخذ خواهد شد.

18 – به مشترك پیشنهاد می گردد تـا از تجهیزات شـرکت استفـاده نمایـد تـا خللی در برقـراری ارتـبـاط، پشتیبانی و رفـع مشکلات بعدی بـوجـود نیاید. لازم بـذکر است شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال تجهیزاتی که مورد تائید شرکت نبوده یا از قبل توسط مشترک تهیه شده است را نخواهد داشت. شایان ذکر است تمامی تجهیزاتی که توسط شرکت تأمین می شوند دارای گارانتی شرکتی بوده و شرکت فارانت هیچگونه مسئولیتی در قبال گارانتی تجهیزات نخواهد داشت.

19 – مشترك در حیطه امکانـات و اختیارات خود، موظف به حفظ امنیت شبکه و جلوگیری از انجام اقـدامـاتی نظیر ویـروسـی نمودن شبکه، هـک نمودن سـایت هـا، ارسال Spam و … می باشد. همچنین مشترك متعهد می شود از هـرگونه اقـدام برای ورود به شبکه فارانت، اسکن شبکه ها، ایجـاد اختلال در سـرویـس هـای عمومی و خصوصـی، دسترسی بــدون مجوز به اطلاعات خصوصـی افراد، شرکت ها و سازمان های داخلی و خارجی و استفاده از سرویس ديگر مشتركين خودداری نماید.

طراحی سایت