میزان رضایت مشترکین تا پایان خرداد 97

میزان رضایت مشترکین از نحوه پاسخگوئی کارشناسان واحد فروش 97درصد
میزان رضایت مشترکین از نحوه پاسخگوئی کارشناسان واحد پشتیبانی 98درصد
میزان رضایت مشترکین از مدت زمان رفع خرابی توسط کارشناسان شرکت 95درصد
طراحی سایت