1

تعداد دفعات DownTime شبکه در سال 1396

41

تعداد فرم خرابی صادره در سال 1396 تا کنون

3502

تعداد مشترکین وایرلس خانگی

304

تعداد مشترکین پهنای باند اختصاصی

میزان رضایت مشترکین تا پایان دی ماه 1396
میزان رضایت مشترکین از نحوه پاسخگوئی کارشناسان واحد فروش 96 درصد
میزان رضایت مشترکین از نحوه پاسخگوئی کارشناسان واحد پشتیبانی 98 درصد
میزان رضایت مشترکین از مدت زمان رفع خرابی توسط کارشناسان شرکت 99 درصد